Nota legal

La Pepa Food Group SL
Pl. de la Revolució nº17 – 08012 Barcelona –
Tel. 932 131 755 (oficines) 932 104 698 (restaurant)

Propietat Intel·lectual.
Els continguts del Lloc web (www.pepatomate.com), tant textos, com a imatges, disseny gràfic, logos, marques, noms comercials, etc., són de titularitat i propietat exclusiva de La Pepa Food Group SL o dels seus legítims propietaris, i estan emparats per la normativa reguladora de la Propietat Intel·lectual i Industrial, quedant, per tant, prohibida la seva reproducció, modificació, així com qualsevol acte de difusió, comunicació pública o distribució, sense la prèvia autorització per escrit de La Pepa Food Group SL o dels seus legítims propietaris.

La Pepa Food Group SL es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar qualsevol informació continguda en el Lloc web, així com la seva configuració, prestacions o condicions d’ús, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís.
Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d’aquest Lloc web, ni tan sols mitjançant un hiperenllaç, ni de qualsevol dels seus continguts, sense la prèvia autorització expressa i per escrit de La Pepa Food Group SL.
L’usuari es compromet a no retirar, suprimir, alterar, manipular ni de cap manera modificar el contingut d’aquest lloc web ni els seus textos, imatges, notes, llegendes o símbols.

Enllaços.
En el Lloc web, l’Usuari podrà trobar enllaços a altres pàgines web mitjançant diferents botons, links, bàners, etc., els quals poden ser gestionats per tercers.
La Pepa Food Group SL no assumeix cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la pàgina web a la qual s’estableix un enllaç des del Lloc web.
Així mateix, aquests enllaços a un lloc web aliè no implica que existeixi algun tipus de relació, col·laboració o dependència entre La Pepa Food Group SL i el responsable del lloc web aliè.

Utilització del Lloc web.
La Pepa Food Group SL autoritza als Usuaris a accedir i navegar en el Lloc web, utilitzant els serveis i visualitzant els continguts que allí s’incorporin. L’accés, visualització i, si escau, descàrrega dels continguts o serveis es realitzarà sempre i en tot cas amb finalitats estrictament personals i no comercials.
Tot Usuari que accedeixi al Lloc web ha de ser major de 16 anys amb suficient capacitat legal per celebrar contractes.
La Pepa Food Group SL es reserva tots els drets sobre la propietat incloent, a títol enunciatiu i no limitatiu, tots els drets de propietat intel·lectual i industrial que ostenti sobre ells. La Pepa Food Group SL no concedeix cap altra llicència o autorització d’ús a l’usuari sobre la seva propietat diferent de la qual expressament es detalla en la present clàusula. La Pepa Food Group SL es reserva el dret d’emprendre les accions legals que corresponguin contra qui incompleixi les següents prohibicions. Queda expressament prohibit:

a) Utilitzar qualsevol dels continguts o serveis amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en el present Avís Legal, lesius als drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin o poguessin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels serveis, equips informàtics o documents, arxius o tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic de La Pepa Food Group SL.

b) Utilitzar continguts o serveis que es trobin protegits per qualsevol dret de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a l’entitat o a tercers, sense que l’usuari hagi obtingut prèviament, dels seus titulars, l’autorització necessària per procedir a l’ús que efectua o pretén efectuar.

c) Reproduir, copiar, distribuir, comunicar, transformar o modificar els continguts, tret que es compti amb l’autorització per escrit del titular dels corresponents drets o que això resulti legalment permès.

d) Incorporar virus o altres elements físics o electrònics que puguin o poguessin danyar o impedir el normal funcionament de la xarxa, del sistema o d’equips informàtics (maquinari i programari) de La Pepa Food Group SL, o de tercers, o que poguessin danyar els documents electrònics i arxius emmagatzemats en aquests equips informàtics.

i) L’obtenció o fins i tot l’intent d’obtenció dels continguts emprant per a això mitjans o procediments diferents dels quals, segons els casos, s’hagin posat a disposició a aquest efecte en general, dels quals s’emprin habitualment en Internet a aquest efecte sempre que no comportin un risc de dany o inutilització de la web, dels serveis o dels continguts.

Responsabilitats i garanties.
La Pepa Food Group SL no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés al Lloc web, ni assumirà responsabilitat alguna per problemes tècnics o fallades que es produeixin o poguessin produir durant la connexió a Internet. Tampoc garanteix l’absència de virus ni d’altres elements que puguin o poguessin produir alteracions en el seu sistema informàtic (programari i maquinari) o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic, per la qual cosa exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin o poguessin produir-se en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels usuaris.
La Pepa Food Group SL exclou, amb tota l’extensió permesa per l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol tipus que puguin deure’s a la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als continguts, i en particular, encara que no de manera exclusiva, pels danys i perjudicis que puguin ocasionar-se.
En aquest sentit, La Pepa Food Group SL no assumeix responsabilitat alguna derivada, a títol enunciatiu, però no limitatiu:

a) De la utilització que els Usuaris puguin fer dels materials del Lloc web o webs d’enllaç, ja siguin prohibits o permesos, en infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial de continguts del Lloc web o de tercers.

b) Dels eventuals danys i perjudicis causats a Usuaris com a conseqüència d’un funcionament normal o anormal de les eines de cerca, de l’organització o la localització dels continguts i/o accés al Lloc web i, en general, dels errors o problemes que es generin en el desenvolupament o instrumentació dels elements tècnics que el Lloc web faciliti als Usuaris.

c) Dels continguts d’aquelles pàgines a les quals els Usuaris puguin accedir des d’enllaços inclosos en el Lloc web, ja siguin autoritzats o no.

d) De l’accés de menors d’edat als continguts inclosos en el Lloc web, sent responsabilitat dels seus progenitors o tutors exercir un control adequat sobre l’activitat dels fills o menors al seu càrrec o bé instal·lar alguna de les eines de control de l’ús d’Internet amb l’objecte d’evitar l’accés a materials o continguts no aptes per a menors, així com l’enviament de dades personals sense la prèvia autorització dels seus progenitors o tutors.

i) D’errors o incorreccions que pogués contenir la informació que consta a la pàgina web de La Pepa Food Group SL.

f) De fallades o incidències que poguessin produir-se en les comunicacions, esborrat o transmissions incompletes, de manera que no es garanteix que els serveis del Lloc web estiguin constantment operatius.

g) De la no operativitat o problemes en l’adreça d’e-mail per l’Usuari per a l’enviament de la newsletter.

Generalitats.
En cas que qualsevol clàusula de les presents condicions sigui declarada nul·la, les altres clàusules seguiran vigents i s’interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat d’aquestes condicions.
El no exercici o execució per part de de qualsevol dret o disposició continguda en aquestes condicions no constituirà una renúncia al mateix, excepte reconeixement i acord per escrit per la seva banda.
La Pepa Food Group SL es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació i configuració del Lloc web, així com la Política de Privadesa; estant disponibles aquests documents en un lloc visible del Lloc web, lliurement accessible per quantes consultes vulgui realitzar l’Usuari.
Les relacions establertes entre La Pepa Food Group SL i l’Usuari es regiran pel que es disposa en la normativa vigent sobre la legislació aplicable i la jurisdicció competent. No obstant això, per als casos en els quals la normativa prevegi la possibilitat a les parts de sotmetre’s a un fur, La Pepa Food Group SL i l’Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, se sotmeten als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.